Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları / Full Text Writing Techniques

Full Text Writing Techniques

 1. Writings should be in A4 size. Margins should be set for 2,5cm at the top and bottom, 2,5cm on the left and right. 2cm margin should be set at the top in the first page.
 2. Writings should be written on PC by using Microsoft Word program, 12 point typeface Times New Roman font and one line height. Abstracts should be in 10-point typeface. Tables, pictures, figures and footnotes should be in 9-point typeface. The reference list should be written in hanging indents (1,0cm margin ahead) and 10 point typeface.
 3. The title of the paper must be written in 12 point with capital letters at the center. Under the Turkish title, foreign title is written, only the initial letters are capitalized. If the paper is in English, under the English title, Turkish title is written with initial letters capitalized. It should be 12 point spaces before a heading within the text and 6 point spaces after it.
 4. Author’s name without academic title should be written after headline with 12-point space and centered on the page. Academic title, the institution and e-mail address should be indicated as footnote.
 5. If the study carried out with the support of any institution, the institution’s name should be indicated as a footnote at the bottom of the first page.
 6. Abstract in Turkish and English will be written after the author’s name with 12 point space by not exceeding 500 words, and the keywords which describe the main subject of the article will be stated in this abstract as well.
 7. Papers should not exceed 15 pages including table, figure, pictures and reference list. Total size of article should not exceed 5mb.
 8. Figures, tables and pictures should be prepared in digital and shown in the text or at the end of the page without exceeding page dimensions (14x20cm). Pictures and figures in the text should be in low resolution.
 9. Tables, figures and any appendices in the text should be numbered and entitled.
 10. Cited references in the text should be written according to APA style. Author’s surname, publication year and page number should be indicated in parenthesis. For example, Genç: 2000,123. Clarifications should be indicated as footnote at the bottom of the page. It should be followed the relevant rules for the verbal sources.
 11. All resources cited in the text should be alphabetized according to author’s surname in the reference list at the end of the paper. Rotation number should not be put in front of the references and other bibliography rules are followed.
  • a. If the reference is a book; (SEDİLLOT, Rene, 2005, Değiş Tokuştan Süpermarkete, (çev. Esat Nermi Erendor), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara).
   b. If the reference is an article; (ÖZTÜRK, Mustafa, 1991, “XVIII. Yüzyılda Antakya ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları”, TTK Belleten LIV/211, Ankara, s. 87-100).
   c. If the reference is a presentation; (ÖZTÜRK, Mustafa, 2000, “1548 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre Beyrut”, Türk Tarih Kurumu, (Ankara 21-25 Eylül 1996), XII.Türk Tarih Kongresi, Ankara, s. 849-859.
   d. If the reference is an encyclopedia entry; including author(s) name, publication date, “….” and masthead of entry, name of the publisher, volume and fascicule of encyclopedia should be indicated with whole name in italic character as well as b and c in items. (For example: Ministry of National Education, Islamic Encyclopedia VI).

Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları

 1. Yazılar A4 boyutunda hazırlanır. Kenar boşlukları üstten 2,5 alttan 2,5, iç kenar 2,5, dış kenar 2,5 cm. olacaktır. İlk sayfada üsten 2 cm. boşluk bırakılır.
 2. Yazılar PC bilgisayarda Microsoft Word programında 12 punto Times New Roman karakteri ile tek satır aralıklı olarak yazılır. Özetler 10 punto, yazı içindeki tablolar, fotoğraflar ve şekil adları ile dipnotlar 9 punto ile yazılır. Kaynaklar listesi satır başlarında 1,0 cm boşluk bırakılarak asılı paragraflar halinde 10 punto ile yazılır.
 3. Bildirinin başlığı ilk sayfanın başına kalın 12 punto büyük harflerle sayfa ortalanarak yazılır. Türkçe başlığın altına yabancı dilde başlık ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak yazılır. Bildiri İngilizce ise İngilizce başlığın altına Türkçe başlık ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak yazılır. Metin içindeki başlıklar öncesinde 12 punto sonrasında 6 punto boşluk bırakılır.
 4. Başlıktan sonra 12 punto aralık verilerek yazar ad(lar)ı unvansız olarak sayfa ortalanarak yazılır. Unvan, çalıştığı kurum ve e-posta (e.mail) adresi dipnot olarak belirtilir.
 5. Çalışma herhangi bir kurumun desteği ile gerçekleşmiş ise kurumun adı ilk sayfanın altında dipnot olarak belirtilir.
 6. Yazar adından sonra 12 punto boşluk bırakılarak Türkçe ve İngilizce 500 kelimeyi geçmeyen özet yazılır ve yazının ana konusunu tanımlayan anahtar kelimeler bu özetlerde belirtilir.
 7. Bildiri; tablo, şekil ve fotoğraf ve kaynaklar dâhil 15 sayfayı geçmemelidir. Makalenin toplam boyutu 5 mb’ı aşmamalıdır.
 8. Şekil, tablo ve fotoğraflar bilgisayar ortamında hazırlanıp metin içinde ya da sonunda sayfa boyutlarını (14×20 cm.) aşmayacak şekilde yerleştirilir. Makalede yer alan fotoğraf ve şekillerin çözünürlüğü düşük olmalıdır.
 9. Tablolar, şekiller ve varsa ekler içlerinde numaralanmalı ve başlık verilmelidir.
 10. Atıfta bulunulan kaynaklar metin içinde (APA tekniğiyle), yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası parantez içinde gösterilir (Genç: 2000, 123). Açıklamalar ise sayfa altında dipnot olarak verilir. Sözel kaynaklar için de ilgili kurallara uyulur.
 11. Metin içinde değinilen bütün kaynaklar makalenin sonundaki kaynaklar bölümünde yazar soyadına göre alfabetik olarak dizilir. Kaynakların önüne sıra numarası konulmaz ve diğer bibliyografya kurallarına uyulur.
  • a.Kaynak bir kitap ise; (SEDİLLOT, Rene, 2005, Değiş Tokuştan Süpermarkete, (çev. Esat Nermi Erendor), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara)
   b.Kaynak bir makale ise; (ÖZTÜRK, Mustafa, 1991, “XVIII. Yüzyılda Antakya ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları”, TTK Belleten LIV/211, Ankara, s. 87-100)
   c.Kaynak bir bildiri ise; (ÖZTÜRK, Mustafa, 2000, “1548 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre Beyrut”, Türk Tarih Kurumu, (Ankara 21-25 Eylül 1996), XII.Türk Tarih Kongresi, Ankara, s. 849-859.
   d.Kaynak bir ansiklopedi maddesi ise; b ve c fıkralarında olduğu gibi, maddenin; yazar(lar)ı, yayın tarihi, “ … “ içinde maddenin tam künyesi, Ansiklopediyi yayınlayan kuruluş, Ansiklopedinin cilt ve fasikül ile birlikte italik karakterle tam adı, (Mesela: Milli Eğitim Bakanlığı, İslam Ansiklopedisi VI) gibi).